Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółka Europejskao zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CI Games Spółka Europejska siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001025884; NIP: 1181585759, kapitał zakładowy 1.829.430,15 złotych w całości wpłacony.

Zarząd CI Games Spółka Europejska („CI Games SE”, „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 czerwca 2024 r., na godzinę 11:00, w Warszawie (00-420) w budynku przy
ul. Szarej 10 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”, „ZWZ”) z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
 • Przyjęcie porządku obrad,
 • Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2023 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2023 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności za 2023 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w roku 2023,
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Tymińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Davidowi Broderick Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Bartkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michaelowi Foley absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jeremy Michael James Lewis absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Niewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Florianowi Schuhbauer absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2023,
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki,
 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,
 • Podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały nr 8/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w roku 2022,
 • Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

Żądanie powinno zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad wraz z jej uzasadnieniem.

W przypadku nieprzedstawienia, wraz z żądaniem, uzasadnienia do projektu uchwały, Zarząd Spółki lub przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwróci się do akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem o niezwłoczne przedstawienie takiego uzasadnienia.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: CI Games SE z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: ir@cigames.com. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania będzie świadczyć data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku skorzystania z formy elektronicznej – data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). W przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 • a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
 • b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 1. c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – aktualny odpis z właściwego rejestru lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej.

Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).

Jeżeli z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad występuje pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy, to powinien przedstawić wraz z żądaniem, o którym mowa powyżej, dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do złożenia wyżej wymienionego żądania.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki www.cigames.com w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: CI Games SE, ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: ir@cigames.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Wraz z projektem uchwały akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiają uzasadnienie jej podjęcia. W przypadku nieprzedstawienia wraz z projektem uchwały uzasadnienia do takiego projektu Zarząd Spółki lub przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwróci się do akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem o niezwłoczne przedstawienie takiego uzasadnienia.

W przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 1. a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).

Jeżeli zgłoszenia projektu uchwały dokonuje pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy, powinien przedstawić wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa powyżej, dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia projektów uchwał.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien wyraźnie wskazywać termin wznowienia obrad. W uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie przerwy w obradach należy określić powody wnioskowania o zarządzenie przerwy przedstawione przez wnioskującego akcjonariusza.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnictwo udzielone zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu, numeru PESEL – w stosunku do osób fizycznych oraz firmę (nazwę), siedzibę, numer KRS lub innego rejestru – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych), datę udzielenia pełnomocnictwa, określać jego zakres oraz datę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane, a także precyzować, czy pełnomocnictwo obowiązuje wyłącznie na dzień otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Pełnomocnictwo udzielone na piśmie:

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

 1. a) przedłożyć oryginał pełnomocnictwa (ewentualnie ciąg pełnomocnictw) bądź poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa celem dołączenia do księgi protokołów;
 2. b) okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

Pełnomocnicy akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi powinni dodatkowo przedłożyć kopię dokumentów, z których będzie wynikać upoważnienie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza, za jednoczesnym okazaniem oryginałów dokumentów. Osoby udzielające pełnomocnictwa powinny być uwidocznione w aktualnym lub pełnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru, z którego będzie wynikać umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza w dacie udzielenia pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów wykazujący umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza sporządzony jest w innym języku niż język polski, do takiego dokumentu należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej:

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres ir@cigames.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać treść udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, zawierające elementy określone powyżej, może być również sporządzone na piśmie i przesłane na wskazany adres poczty elektronicznej w formacie PDF. Ponadto, w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa należy wskazać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła w formacie PDF:

 1. a) skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną;
 2. b) skan odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym lub pełnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru, z którego będzie wynikać umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza w dacie udzielenia pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy którykolwiek z przesłanych dokumentów wykazujący umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza sporządzony jest w innym języku niż język polski, do takiego dokumentu należy przesłać skan tłumaczenia na język polski sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, pełnomocnik zobowiązany jest przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji uznany będzie za brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i jako taki stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku pojawiających się wątpliwości odnośnie do umocowania danej osoby do działania w imieniu akcjonariusza Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy okazji sporządzania listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginałów dokumentów wykazujących umocowanie danej osoby do działania w jego imieniu.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w sytuacji, o której mowa w niniejszym akapicie, jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ:

Każdy Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 21 maja 2024 r. („Dzień Rejestracji”).

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, że uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą wyłącznie osoby, które:

 1. a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 21 maja 2024, oraz
 2. b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż 22 maja 2024 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłącznie na podstawie wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SE, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

ista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki pod adresem ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 3-5 czerwca 2024 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz Spółki, przy żądaniu udostępnienia listy akcjonariuszy w siedzibie Spółki lub przesłania tej listy za pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty lub urządzenia do głosowania bezpośrednio przed salą obrad.

Dostęp do dokumentacji:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

Kandydatury na członków władz Spółki lub projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka niezwłocznie po ich otrzymaniu udostępnia na swojej stronie internetowej.

W przypadku, gdy nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.cigames.com w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Spółka podaje podstawowe informacje dotyczące administrowania danymi osobowymi akcjonariuszy i ich pełnomocników na ZWZ.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników jest CI Games SE z siedzibą w Warszawie (00-843), przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000282076, NIP: 1181585759, REGON: 017186320, kapitał zakładowy 1.829.430,15 zł w całości wpłacony.

Inspektor Ochrony Danych

W Spółce nie został powołany Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Spółce dostępne są na stronie internetowej Spółki https://cigames.com/polityka-prywatnosci/

Kategorie danych osobowych

Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników mogą być przetwarzane w celu organizacji ZWZ oraz umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu przez uprawnione osoby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników mogą być udostępniane przez Spółkę: innym akcjonariuszom w przypadku, gdy dotyczą akcjonariuszy Spółki na podstawie przepisów art. 407 § 1 i § 11 Kodeksu spółek handlowych, podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie Spółki, realizującemu usługę obsługi głosowań na ZWZ.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe akcjonariuszy lub pełnomocników będą przechowywane przez okres sześciu (6) lat od dnia ich otrzymania lub utrwalenia przez Spółkę.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, akcjonariuszom i pełnomocnikom przysługuje: a) prawo dostępu do danych osobowych,

 1. b) prawo do sprostowania danych osobowych,
 2. c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 3. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. e) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe mogą pochodzić: z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w przypadku, gdy dotyczą akcjonariusza Spółki, od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, gdy dotyczą pełnomocnika akcjonariusza Spółki.

Wymóg podania danych

Podanie przez akcjonariusza lub pełnomocnika danych osobowych jest konieczne w celu organizacji ZWZ oraz umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu przez osoby uprawnione, dla sporządzenia oraz przekazania KNF lub innemu akcjonariuszowi listy osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ oraz weryfikacji uprawnienia do udziału w ZWZ.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe akcjonariusza lub pełnomocnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.