Spółka CI Games SE jest emitentem, którego instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie). W związku z tym, CI Games SE obowiązana jest stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania CI Games SE jako emitenta oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych CI Games SE

Informacje dotyczące zawiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych transakcjach, również w tzw. trybie „awaryjnym”, dostępne są pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/mar/raportowanie_19_MAR?articleId=68331&p_id=18.

Instrukcja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępna jest pod adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_uzytkownika_formularza_19_MAR_68333.pdf.

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać na adres e-mail CI Games SE: ir@cigames.com.

Osoba blisko związana oznacza:

  1.  małżonka;
  2.  dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
  3.  członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
  4.  osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej CI Games SE lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

Okresy zamknięte CI Games SE

  1. Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych CI Games SE – dotyczą osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od dnia 3 lipca 2016 r. „(…) osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego (…)”.

Mając na uwadze powyższe, osoby pełniące obowiązki zarządcze w CI Games SE obowiązują w 2024 roku następujące okresy zamknięte w związku z ogłoszeniem raportów okresowych Spółki (z zastrzeżeniem dopuszczalności zmiany dat publikacji raportów okresowych):

31 marca 2024 r.
– 30 kwietnia 2024 r.

okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za 2023 r.

29 kwietnia 2024 r.
– 29 maja 2024 r.

okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.

31 sierpnia 2024 r.
– 30 września 2024 r.

okres zamknięty związany z publikacją raportu za I półrocze 2024 r.

30 października 2024 r.
– 29 listopada 2024 r.

okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2024 r.

  1. Okresy zamknięte występujące bez względu na terminy publikacji raportów okresowych CI Games SE

Informacją poufną są określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

  • wykorzystanie informacji poufnych
  • ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym
  • udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
  • dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.