Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

5/2021 „Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.”

By 6 maja 20213 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 5/2021

6 maja 2019 r.

Informacje bieżące i okresowe

Temat: „Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 §§1, 2, 21 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 2 czerwca 2021 r., na godzinę 11.00. Obrady ZWZ odbędą się w Warszawie, przy ul. Twardej 18.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, oraz niepublikowanymi załącznikami do tych projektów, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Monika Rumianek – Członek Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2021 r.

Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 2 czerwca 2021 r.

Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. za lata obrotowe 2019–2020

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games S.A. w dniu 2 czerwca 2021 r.

Formularz pełnomocnictwa ZWZ CI Games S.A. w dniu 2 czerwca 2021 r.

Pobierz