Skip to main content
BieżąceBieżące 2024Raporty

CI GAMES SE (27/2024) Rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii C w KDPW

By 12 czerwca 202417 czerwca, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 27/2024

Data: 12 czerwca 2024

Podstawa prawna: art. 17 ust 1 MAR – Informacje poufne

Temat: Rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii C w KDPW

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że powziął informację o wydaniu w dniu 10 czerwca 2024 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia nr 554/2024, o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 10.061.865 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C, które wyemitowano w wykonaniu uchwały nr 20/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. („Warranty”). Warranty uprawniają do odpłatnego objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Warrantom, został nadany kod ISIN PLCTINT00109

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu