Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

4/2019 „Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok”

By 20 marca 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 4/2019
Informacje bieżące i okresowe
20 marca 2019 r.
„Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, których publikację pierwotnie zaplanowano na dzień 22 marca 2019 roku. Przedmiotowe raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 marca 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz