Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

37/2019 „Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej”

By 5 listopada 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 37/2019

Temat: Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej

Podstawa prawna                                                                         

          Art. 17 MAR – informacje poufne

 Treść raportu:                                                                                                        

          Zarząd CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie („Urząd”) z dnia 21 października 2019 r. („Decyzja”), będącą wynikiem kontroli celno-skarbowej. Przedmiotowa kontrola obejmowała swym zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. Spółka informowała o wszczęciu kontroli w skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2019 r.

Z analizy treści Decyzji wynika, że zdaniem Urzędu Spółka w zeznaniu podatkowym za 2013 r. nieprawidłowo ujęła przychody i koszty związane z rozliczeniem transakcji znakowych:

  • koszty: odpisy amortyzacyjne od znaków towarowych w wysokości 6.464 tys. złotych i opłaty licencyjne w wysokości 718 tys. Złotych, oraz
  • przychody: opłaty licencyjne w wysokości 172 tys. złotych. W następstwie czego Urząd stwierdził, że Spółka w okresie, którego dotyczyła kontrola, zaniżyła dochód o kwotę 7.010 tys. zł (siedem milionów dziesięć tysięcy złotych), w wyniku czego dochód podatkowy powinien wynosić 1.495 tys. zł.

Spółka zamierza w terminie 14 dni od daty odebrania Decyzji skorygować deklarację podatkową CIT-8 za rok 2013. Korekta deklaracji podatkowej za 2013 r. nie spowoduje powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego ponieważ zostaną rozliczone straty z lat ubiegłych.

W wyniku tej Decyzji, Spółka złoży również korektę deklaracji CIT-8 za lata 2014-2017 dotyczącej ujęcia transakcji znakowych. Następstwem tych korekt będzie zobowiązanie podatkowe za rok 2017 w wysokości 450 tys. zł kwoty głównej plus odsetki.

Zgodnie ze standardem MSR12 „Podatek dochodowy” Spółka planuje nieujmowanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w części dotyczącej nierozliczonych strat podatkowych za lata 2014-2017 powstałych w wyniku transakcji znakowych. Spółka zamierza pomniejszyć aktywo z tytułu podatku odroczonego o kwotę 12.494 tys. zł.

 Szczegółowa podstawa prawna:

 Raport jest przekazywany na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Pobierz