Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

13/2019 „Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.”

By 31 maja 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 13/2019

31 maja 2019 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 §§1, 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 13.00. Obrady ZWZ odbędą się w Warszawie, przy ul. Zajęczej 2B.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, oraz niepublikowanymi załącznikami do tych projektów, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Monika Rumianek – Członek Zarządu

Załącznik do RB 13/2018:

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ  CI Games S.A. 28 czerwca 2019.

Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności w roku 2018

Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2018 roku

Formularz pełnomocnictwa ZWZ CI Games S.A. 28 czerwca 2019

Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. 28 czerwca 2019

Pobierz