Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

31/2015 Korekta raportu bieżącego nr 31/2015 z dnia 15 września 2015 r.

By 25 września 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 31/2015
Data sporządzenia: 2015-09-25
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 31/2015 z dnia 15 września 2015 r. – zawarcie znaczącej umowy z QV Software
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2015 z dnia 15 września 2015 r („Raport”) Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), tytułem uzupełnienia Raportu, wskazuje, że do istotnych postanowień znaczącej umowy zawartej z QV Software („Umowa”) należą m.in. postanowienia, z których wynika, że: – wynagrodzenie QV Software należne na podstawie Umowy ustalone będzie w oparciu o wyniki sprzedaży fizycznych produktów (egzemplarzy gry), – na mocy Umowy strony uzgodnią plan działań promocyjno-marketingowych dotyczących gry Sniper Ghost Warrior3 na terytorium objętym Umową, – Umowa została zawarta na czas oznaczony, którego długość liczona jest jako suma okresu dwunastu miesięcy zwykłej dystrybucji gry oraz okresu sześciu miesięcy wyprzedaży gry, licząc od daty premiery gry Sniper Ghost Warrior3 na każdym z rynków objętych Umową. Jednocześnie Zarząd Spółki podkreśla, że zastrzeżenia kontraktowe zawarte w Umowie ograniczają Spółkę w zakresie możliwości ujawniania istotnych postanowień Umowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w zw. z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-25 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz