Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

31/2015 Zawarcie znaczącej umowy z QV Software

By 15 września 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 31/2015
Data sporządzenia: 2015-09-15
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy z QV Software
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że wczoraj, tj. 15 września 2015 r., Spółka zawarła z QV Software z siedzibą w Australii umowę dystrybucyjną, której przedmiotem jest dystrybucja gry „Sniper Ghost Warrior3” na terytorium Australii i Nowej Zelandii („Umowa”). Istotne postanowienia Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w obrocie, typowych postanowień tego rodzaju umów. Spółka posiada już doświadczenie we współpracy z QV Software zdobyte przy okazji dystrybucji tytułów wydawanych w przeszłości przez Spółkę. Umowa została uznana za istotną w dniu jej zawarcia, gdyż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: §9 w zw. z §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-15 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz