Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

27/2015Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A.

By 7 września 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 27/2015
Data sporządzenia: 2015-09-07
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 września 2015 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało trzech nowych członków Rady Nadzorczej Spółki: Panią Daszę Gadomską, która pełnić będzie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, oraz Panów: Norberta Biedrzyckiego i Mariusza Sawoniewskiego, którzy pełnić będą funkcje Członków Rady Nadzorczej. Dasza Gadomska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego oraz prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. Posiada ponad trzynastoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek handlowych (TVP S.A., CI Games S.A.). Specjalizuje się m.in. w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii, prawie reklamy oraz prawie rynku kapitałowego. Z branżą gier video jest związana od 2010 roku. Przez blisko 5 lat pełniła funkcję In-House Lawyer, a następnie Chief Legal & Administrative Officer w CI Games S.A. Ponadto, piastowała stanowisko Country Manager w zagranicznych spółkach z grupy kapitałowej CI Games. Obecnie w ramach własnej działalności zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Norbert Biedrzycki jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Posiada również dyplom MBA Thames Valley. W latach 1994-2002 pracował w Oracle Polska Sp. z o.o., w której był odpowiedzialny m.in. za zbudowanie działu aplikacji biznesowych i wprowadzanie produktów aplikacyjnych na rynek. Kierował również działem wdrożeń. W latach 2002-2010 pracował w McKinsey and Company Polska Sp. z o.o. Jako Młodszy Partner w Business Technology Office realizował obsługę klientów z sektora telekomunikacyjnego oraz high-tech na rynku europejskim. W latach 2010-2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Sygnity S.A. W latach 2012-2014 był Prezesem Zarządu ABC Data S.A. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu MCI Management S.A. W latach 2013-2015 był członkiem Rady Nadzorczej Morele S.A. Od 2015 roku prowadzi działalność doradczą. Jest członkiem Young Presidents Organization (YPO). Mariusz Sawoniewski jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studium menedżerskie SGH w Warszawie. Posiada uprawnienia (egzamin państwowy) dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W latach 2006-2013 był zatrudniony w Unibep S.A. jako Dyrektor Finansowy, następnie jako Członek Zarządu i Wiceprezes Unibep S.A. był odpowiedzialny za finanse, relacje inwestorskie oraz segment deweloperski Grupy Unibep. Równolegle, w latach 2009-2010 oraz 2012-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki deweloperskiej Unidevelopment S.A. Oprócz funkcji w zarządach spółek kapitałowych był też członkiem Rad Nadzorczych spółek z branży deweloperskiej, drzewnej (jako reprezentant Skarbu Państwa), spożywczej oraz budowlanej. Przed zatrudnieniem w Grupie Unibep pracował w branży finansowej (fundusz poręczeniowy oraz fundusz kapitałowy). Obecnie jest głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu Vectis Konsulting Sp. z o.o. (firma doradcza z obszaru strategii kapitałowych, restrukturyzacji, inwestycji venture capital oraz szeroko rozumianego finansowania) oraz Wiceprezesem Zarządu i udziałowcem spółki deweloperskiej – Kompania Domowa Sp. z o.o. Nowi Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie są wspólnikami w konkurencyjnej dla Spółki spółce cywilnej ani spółce osobowej prawa handlowego, a także nie są członkami organu spółki kapitałowej ani członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej względem Spółki osoby prawnej. Nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2015-09-07
Marek Tymiński
Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz