Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

21/2015 Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

By 7 sierpnia 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 21/2015
Data sporządzenia: 2015-08-07
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 sierpnia 2015 r., Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Marka Dworaka, oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Rezygnacja nie zawiera uzasadnienia. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-08-07 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz