Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

7/2015 Spłata kredytu i rozwiązanie znaczącej umowy

By 31 marca 20153 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 7/2015
Data sporządzenia: 2015-03-31
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Spłata kredytu i rozwiązanie znaczącej umowy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 31 marca 2015 r. Emitent dokonał całkowitej i terminowej spłaty kredytu w rachunku bieżącym będącego przedmiotem umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział w Ostrowi Mazowieckiej („Bank”) w dniu 21 lutego 2014 r., o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. („Umowa”). Środki uzyskane przez Emitenta w wyniku zawarcia Umowy zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta, w tym – na produkcję i promocję gier “Enemy Front” oraz “Lords of the Fallen”. Dzień spłaty ww. kredytu jest jednocześnie dniem rozwiązania (wygaśnięcia) Umowy, stanowiącej znaczącą umowę Emitenta zarówno w dniu jej zawarcia, jak i w dniu rozwiązania Umowy. W ocenie Zarządu Emitenta rozwiązanie Umowy nie spowoduje negatywnych skutków finansowych dla Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014.133.j.t.).

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-31 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz