Skip to main content
BieżąceBieżące 2024Raporty

CI GAMES SE (7/2024) Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

By 23 lutego 2024No Comments

Raport bieżący nr: 7/2024

Data: 23 lutego 2024

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień 21 marca 2024 r., na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2, w budynku Crowne Plaza Warsaw – The HUB.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, projektowanymi zmianami statutu, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

1. Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu NWZ

2. Projekty uchwał na NWZ

3. Formularz do wykonywania prawa głosu

4. Formularz Pełnomocnictwa

5. Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

6. Opinia zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru