Skip to main content
BieżąceBieżące 2024Raporty

CI GAMES SE (8/2024) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE w dniu 21 March 2024

By 22 marca 2024No Comments

Raport bieżący numer: 8/2024

Data: 21 marca 2024

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE w dniu 21 marca 2024 r.

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 marca 2024 r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów do uchwał. Łączna liczba głosów, reprezentowanych na zgromadzeniu wyniosła 91 822 757 głosów, co stanowi 50,19 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Zarząd CI Games SE:
Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games SE

Załącznik Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games SE w dniu 21 marca 2024 r.