Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

15/2019 „Zmiana (uzupełnienie) uchwały Zarządu CI Games S.A. w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H”

By 10 czerwca 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 15/2019

Informacje poufne

10 czerwca 2019 r.

„Zmiana (uzupełnienie) uchwały Zarządu CI Games S.A. w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały o zmianie (uzupełnieniu) uchwały Zarządu Spółki nr 3/5/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała Zmieniająca”).

Zgodnie z Uchwałą Zmieniającą Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) oraz o dematerializację zarówno akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie wyższej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) („Akcje Serii H”), jak też nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H („Prawa Do Akcji”). Na mocy Uchwały Zmieniającej Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H oraz Praw Do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz w celu dematerializacji Akcji Serii H oraz Praw Do Akcji.

Zarząd Spółki zdecydował o podjęciu Uchwały Zmieniającej z uwagi na liczne pytania kierowane do Spółki związane z możliwością nabywania praw do Akcji Serii H oraz ich notowaniem na GPW.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz