Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

21/2018 „Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

By 6 listopada 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 21/2018

30 sierpnia 2018 r.

Informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie Zarządu spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. z art. 398 k.s.h., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 września 2018 roku, godz. 12:00 („NWZ”). Obrady NWZ odbędą się w Warszawie, przy ul. Zajęczej 2B, w budynku B4.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, projektami uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ CI GAMES S.A. W DNIU 27 WRZEŚNIA 2018 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA NWZ CI GAMES S.A. W DNIU 27 WRZEŚNIA 2018

OPINIA ZARZĄDU CI GAMES S.A. NA NWZ W DNIU 27 WRZEŚNIA 2018 R. 

 

Pobierz Pobierz