Skip to main content
Bieżące 2023

CI Games SE (41/2023) Nabycie akcji spółki zależnej United Label S.A.

By 29 grudnia 202323 lutego, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 41/2023

Data sporządzenia: 29 December 2023

Skrócona nazwa emitenta: CI Games S.E.

Temat: Nabycie akcji spółki zależnej United Label S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 29 grudnia 2023 r. nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia akcji w spółce zależnej United Label S.A. przeprowadzonej zgodnie z warunkami umowy pośrednictwa w nabywaniu akcji zawartej z Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, o której Spółka informowała raportem bieżącym 19/2023 z dnia 19 maja 2023 r. W wyniku transakcji Spółka nabyła 28.779 _dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć_ akcji spółki zależnej United Label S.A. co stanowi 2,26 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu United Label S.A.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,550787