Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (39/2023) Odpowiedzi na pytanie akcjonariusza zadane w trybie poza walnym zgromadzeniem

By 1 grudnia 202323 lutego, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 39 / 2023

Data sporządzenia: 2023-12-01

Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.E.

Temat: Odpowiedzi na pytanie akcjonariusza zadane w trybie poza walnym zgromadzeniem

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 30 listopada 2023 r. Spółka otrzymała od Akcjonariusza, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wniosek o udzielenie informacji dotyczących Spółki, zgłoszony poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Spółka przekazuje niniejszym udzielone w dniu 1 grudnia 2023 r. odpowiedzi na pytanie zadane przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,548912

Plik Opis: Odpowiedzi na pytanie Akcjonariusza.