Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (38/2023) Zawarcie aneksów do umów kredytu z PKO BP S.A.

By 1 listopada 2023No Comments

Raport bieżący nr: 38/2023

Data: 31 października 2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat: Zawarcie aneksów do umów kredytu z PKO BP S.A.

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanych przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 9/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz raporcie bieżącym nr 13/2023 z dnia 28 marca 2023 r., informuje o podpisaniu w dniu 31 października 2023 r. dwóch aneksów do umów kredytu zawartych z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („PKO BP„), których przedmiotem jest wydłużenie okresów udzielania kredytów.

Przedmiotowe aneksy dotyczą: 

  1. wydłużenia okresu udzielenia kredytu do dnia 31 stycznia 2024 r. (aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej w dniu 29 kwietnia 2022 r. pomiędzy Spółką a PKO BP na kwotę 29 mln złotych), 
  2. wydłużenia okresu udzielenia kredytu do dnia 31 grudnia 2023 r. (aneks do umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego zawartej dnia 27 marca 2023 roku pomiędzy Spółką a PKO BP na kwotę 20 mln złotych).

W zakresie innych istotnych postanowień ww. umów kredytu, umowy te nie uległy zmianie.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu