Skip to main content
Bieżące 2023

CI Games SE (40/2023) Wybór biegłego rewidenta

By 13 grudnia 202323 lutego, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 40 / 2023

Data sporządzenia: 2023-12-13

Temat: Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 12 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej _biegłego rewidenta_ do przeprowadzenia badań i przeglądów jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CI Games za lata obrotowe 2024-2025 oraz przeprowadzenia oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2024- 2025.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki do przeprowadzenia powyższych czynności z zakresu rewizji finansowej jest Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 4055.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy z Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna, dotyczącej badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą Spółki z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Spółki. Wybór firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.