Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (27/2023) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu CI Games SE

By 1 sierpnia 2023No Comments

Raport bieżący nr: 27/2023

Data: 13 lipca 2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu CI Games SE

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 lipca 2023 r. sąd rejestrowy Spółki – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki, zmiany Statutu Spółki w zakresie przyjętym uchwałą nr 23/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 25/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

㤠11

  1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 357 207,26 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem złotych 26/100) i dzieli się na: 
  2. a) nie więcej niż 13.720.726 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja; 
  3. b) nie więcej niż 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja; 
  4. c) nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, które będą mogły zostać objęte przez posiadaczy obligacji zamiennych, emitowanych na podstawie Uchwały nr 23/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku. 
  5. W odniesieniu do akcji serii J, celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 20/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
  6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo do objęcia akcji serii J może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2024 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 20/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz uchwale nr 19/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów wygasają.  
  7. W odniesieniu do akcji serii K, celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
  8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 4. Prawo do objęcia akcji serii K może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2026 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 22/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz uchwale nr 21/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów wygasają. 
  9. W odniesieniu do akcji serii L, celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 23/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze obligacji, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo do objęcia akcji serii L może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2026 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 23/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku, o której mowa w zdaniu poprzednim, lub w warunkach emisji tych obligacji przyjętych przez Zarząd Spółki.”

 

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę zarejestrowaną przez sąd rejestrowy zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu