Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (24/2023) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej CI Games SE

By 3 lipca 2023No Comments

Raport bieżący nr: 24/2023

Data: 29 czerwca 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej CI Games SE

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mike’a Foley’a na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej – posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Mike Foley nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd CI Games SE

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games SE

David Broderick – Wiceprezes Zarządu CI Games SE 

Załączniki

Mike Foley – Życiorys