Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (23/2023) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej CI Games SE

By 19 czerwca 2023No Comments

Raport bieżący nr: 23/2023

Data: 9 czerwca 2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej CI Games SE

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie „Spółka” informuje, że w dniu 9 czerwca 2023 r. w związku ze zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r., w porządku obrad którego, na wniosek akcjonariusza Marka Tymińskiego, przewidziano podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki _o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22/2023 z dnia 9 czerwca 2023 r., Spółka otrzymała zawiadomienie od ww. uprawnionego akcjonariusza zawierające zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Marek Tymiński, reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki zgłosił kandydaturę Pana Mike’a Foleya na nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie akcjonariusza bogate doświadczenie, kompetencje i sukcesy zawodowe posiadane przez Pana Mike’a Foleya są najlepszym uzasadnieniem jego wyboru oraz sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy ww. kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Kandydat, o którym mowa, wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez tego kandydata nie prowadzi on działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki.

 

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu 

Załączniki:

Imienna_rekomendacja_na_czlonka_RN_Mike_Foley.pdf

Mike_Foley_CV_PL.pdf