Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (5/2022) Powołanie Wiceprezesa Zarządu CI Games S.A.

By 2 marca 202213 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 5/2022

Data: 2 marca 2022

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie Wiceprezesa zarządu CI Games S.A.

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 Marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 1 Marca 2022 roku, Pana David Broderick, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu, i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu / Chief Financial Officer.

Poniżej Spółka przekazuje informacje o powołanym Wiceprezesie Zarządu:

David Broderick jest doświadczonym i wykwalifikowanym CFO, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w finansach i przywództwie operacyjnym.

David Broderick pełnił przez ponad trzy lata, do końca 2019 roku, funkcję CFO grupy kapitałowej Keywords Studios Plc, notowanej na AIM w Londynie, zdobywając doświadczenie w finansach, zarządzaniu zmianą oraz fuzjach i przejęciach (M_A). Podczas pracy w Keywords Studios Plc nadzorował znaczny wzrost rentowności w wyniku dynamicznego rozwoju organicznego i przejęć.

Przed pełnieniem funkcji CFO w grupie Keywords Studios Plc, David Broderick pełnił funkcję CFO w dynamicznie rozwijających się firmach zajmujących się oprogramowaniem i lotnictwem. Przez ponad osiem lat pracował także w największej low-costowej linii lotniczej w Europie, Ryanair Holdings plc, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. relacji inwestorskich. W tym czasie nadzorował również finanse i działalność pionu sprzedaży grupy.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana David Broderick nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 5) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Pobierz