Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (15/2022) Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

By 8 czerwca 202230 czerwca, 2022No Comments

Raport bieżący nr 15/2022

8 czerwca 2022
Informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI
Games S.A.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego
numer 14/2022 informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 11.00 ze względów organizacyjnych.
Zarząd Spółki działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek
handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 5 lipca 2022 r., na
godzinę 11.00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2, w budynku Crowne Plaza Warsaw – The
Hub.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad,
informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być
przedłożone ZWZ wraz z materiałami, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania
prawa głosu na ZWZ, informacją o akcjonariacie stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Marek Tymiński – Prezes Zarządu
David Broderick – Wiceprezes Zarządu
Monika Rumianek – Członek Zarządu

Załączniki:

Pobierz