Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (1/2022) Powołanie nowego członka Zarządu CI Games S.A.

By 5 stycznia 202213 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 1/2022

Data: 5 stycznia 2022

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie nowego członka zarządu CI Games S.A.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 24 stycznia 2022 roku, Pana Ido Hochman, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu, i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych (Chief Financial Officer).

Poniżej Spółka przekazuje informacje o powołanym Członku Zarządu:

Ido Hochman pełnił funkcję Dyrektora ds. finansów korporacyjnych w Miniclip, spółce portfelowej Tencent, która jest globalnym producentem i wydawcą gier mobilnych, zajmująca miejsce w pierwszej 25-tce na świecie. Podczas swojego pobytu w Miniclip, Ido Hochman i jego zespół byli odpowiedzialni za strategiczne działania finansowe. Przed rozpoczęciem pracy w Miniclip Ido Hochman był zastępcą dyrektora w zespole technologii, mediów i telekomunikacji firmy Rothschild, gdzie przeprowadzał transakcje M_A oraz transakcje pozyskiwania kapitału w różnych sektorach. Ido Hochman posiada tytuł MBA z London Business School oraz licencjat z inżynierii systemów komputerowych (Magna Cum Laude) z Boston University.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Ido Hochman nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ido Hochman będzie pełni funkcje Członka Zarządu ds. Finansowych (Chief Financial Officer), a Katarzyna Sermanowicz-Giza pozostanie na stanowisku Dyrektora Finansowego i będzie raportować bezpośrednio do Ido Hochman.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 5) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Pobierz