Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES S.A. (6/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.

By 1 lutego 2023No Comments

Raport bieżący numer: 6/2023

Data: 31 stycznia 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 stycznia 2023 r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów do uchwał. Łączna liczba głosów, reprezentowanych na zgromadzeniu wyniosła 90 802 501 głosów, co stanowi 49,63% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Zarząd CI Games S.A.:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games S.A.

David Broderick – Wiceprezes Zarządu CI Games S.A. 

 

Załącznik

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.