Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (34/2022) Aktualizacja informacji o statusie procedury przekształcenia CI Games S.A. w spółkę europejską

By 23 grudnia 2022No Comments

Raport bieżący numer 34/2022

Data: 23 grudnia 2022

Podstawa prawna: art. 17 MAR – Informacje poufne

Temat: Aktualizacja informacji o statusie procedury przekształcenia CI Games S.A. w spółkę
europejską
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących
Spółki nr 18/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. oraz nr 31/2022 z dnia 12 września 2022 r., informuje, że
Spółka zamierza kontynuować proces przekształcenia w spółkę europejską (SE), jednak z
uwzględnieniem modyfikacji o której mowa poniżej.
W dniu 23 grudnia 2022 r. Zarząd Spółki podjął nową uchwałę dotyczącą planowanego
przekształcenia Spółki w spółkę europejską („SE”; „Spółka Przekształcona”). Przekształcenie Spółki w
SE w dalszym ciągu będzie mieć na celu przede wszystkim zwiększenie ekspozycji Spółki na
inwestorów na zagranicznych rynkach kapitałowych dzięki przyjęciu uniwersalnej, ponadnarodowej
formy prawnej znanej we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz poza nią („Przekształcenie”).
Po starannym rozważeniu przez Zarząd różnych możliwych scenariuszy związanych z nadaniem
Spółce ponadnarodowego charakteru SE, zamiarem Zarządu Spółki, wyrażonym w ww. uchwale
Zarządu, jest, aby Przekształcenie nastąpiło, jak dotychczas planowano, w trybie art. 2 ust. 4 oraz 37
Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki
europejskiej (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1, ze zm.). Przekształceniu nie będzie jednak towarzyszyć, jak
pierwotnie planowano, i co Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 18/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.,
zmiana struktury organów Spółki. Zarząd Spółki uznał za celowe kontynuowanie przez Spółkę
działalności w formie SE, w której funkcje zarządzania i nadzoru będą podzielone, jak dotychczas
w Spółce, między Zarząd i Radę Nadzorczą. W pozostałym zakresie założenia Przekształcenia nie
uległy zmianie w stosunku do tych przekazanych w treści raportów bieżących nr 18/2022, nr 19/2022
z dnia 4 sierpnia 2022 r. oraz nr 21/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.
W osobnych raportach bieżących Spółka przekaże pełną treść nowego zawiadomienia Akcjonariuszy
o Przekształceniu, wymaganą zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, oraz poinformuje o zwołaniu
walnego zgromadzenia, któremu zostanie przedłożony nowy Plan Przekształcenia Spółki w Spółkę
Przekształconą, uwzględniający modyfikacje, o której mowa wyżej, projekt statutu Spółki
Przekształconej wraz z projektami uchwał dotyczącymi planowanego Przekształcenia Spółki.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że wymagane przepisami prawa informacje dotyczące
planowanego Przekształcenia, w tym nowy plan Przekształcenia oraz inne dokumenty publikowane
przez Spółkę w związku z Przekształceniem, będą zamieszczone i dostępne na stronie internetowej
Spółki, w wydzielonym miejscu, pod adresem https://www.cigames.com/relacje
inwestorskie/przeksztalcenie-spolki/.

Powyższa informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla procedury przekształcenia
Spółki w SE, która stanowi obecnie jeden ze strategicznych procesów dla Spółki oraz jej
Akcjonariuszy.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu