Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (32/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

By 14 września 20224 listopada, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 32/2022

Data: 13 września 2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o wpłynięciu do Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2022 r. zawiadomienia od Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu („AOF”) w trybie określonym w art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o nabyciu 50.000 akcji Spółki uprawniających do 50.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 0,027 % ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po nabyciu AOF posiada bezpośrednio 36.618.931 akcji Spółki uprawniających do 36.618.931 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,02 % ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

Załącznik:

 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej