Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES S.A. (11/2023) Powołanie nowych członków organów CI Games SE

By 10 lutego 2023No Comments

Raport bieżący nr: 11/2023

Data: 8 lutego 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie nowych członków organów CI Games SE

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lutego 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4/1/2023 w której m.in. ustaliło skład pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki po jej przekształceniu w spółkę europejską („CI Games SE”).

W skład pierwszego Zarządu CI Games SE powołano Marka Tymińskiego – Prezesa Zarządu oraz Davida Broderick – Wiceprezesa Zarządu. 

W skład pierwszej Rady Nadzorczej CI Games SE powołano: Artura Osuchowskiego, Marcina Garlińskiego, Adama Niewińskiego, Jeremiego M. J. Lewis oraz Floriana Schuhbauer.

Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE będzie skuteczne z dniem rejestracji przekształcenia Spółki w spółkę europejską przez sąd rejestrowy Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje o powołanych Członkach Zarządu oraz członkach Rady Nadzorczej – posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. 

Powołani członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto, nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd CI Games S.A.:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games S.A.

David Broderick – Wiceprezes Zarządu CI Games S.A. 

Załączniki