Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

9/2020 „Rezygnacja członka Rady Nadzorczej”

By 26 maja 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 9/2020

Temat:Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 maja 2020 r., do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożone przez Pana Tomasza Litwiniuka. Pan Tomasz Litwiniuk złożył rezygnację w związku z zamiarem objęcia funkcji Prezesa Zarządu spółki United Label S.A., w której CI GAMES S.A. jest jedynym akcjonariuszem.

Stosownie do przepisu art. 369 § 5 w zw. z art. 386 § 2 kodeksu spółek handlowych mandat Pana Tomasza Litwiniuka wygasa z dniem 25 maja 2020 r. Podstawa prawna: § 9 w zw. z § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

CI GAMES

Pobierz