Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

71/2017 „Podsumowanie kosztów emisji akcji serii F – uzupełnienie raportu bieżącego nr 59/2017 z dnia 10 października 2017 r.”

By 14 grudnia 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 71/2017

14 grudnia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Podsumowanie kosztów emisji akcji serii F – uzupełnienie raportu bieżącego nr 59/2017 z dnia 10 października 2017 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje uzupełnienie do treści raportu bieżącego nr 59/2017 z dnia 10 października 2017 r. w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w pkt 12 i 13 tego raportu, tj. dotychczasowych kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z emisją 40 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego  („Emisja”):

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów Emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu bieżącego w związku z Emisją wyniosły łącznie 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych), w tym:
a) tytułem kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty/ Emisji – 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych 00/100);
b) tytułem wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;
c) tytułem sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;
d) tytułem promocji oferty – nie dotyczy;
e) tytułem kosztów doradztwa prawnego przy Emisji – 0,00 zł

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii F wynosi 0,19 zł (dziewiętnaście groszy).

Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Maciej Nowotny – Członek Zarządu Emitenta
Monika Rumianek – Członek Zarządu Emitenta

Pobierz