Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

51/2017 „Podsumowanie trzeciego etapu emisji Akcji serii F”

By 5 września 20173 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 51/2017

Informacje bieżące i okresowe

5 września 2017 r.

„Podsumowanie trzeciego etapu emisji Akcji serii F”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 50/2017 z dnia 1 września 2017 roku („Akcje serii F”).

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja została przeprowadzona w dniach od 25 sierpnia 2017 roku do 1 września 2017 roku.
 2. Data przydziału papierów wartościowych: 25 sierpnia – 1 września 2017 roku – data złożenia oświadczeń o objęciu Akcji serii F/ zapisów na Akcje serii F (brak formalnego przydziału); subskrypcja Akcji serii F została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 155 000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy).
 4. Stopa redukcji: Nie dotyczy.
 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy).
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii F; w ramach oferty nie zostały wydzielone transze.
 7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy).
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 3 (trzy).
 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 3 (trzy).
 10. Akcje serii F nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 42.000 zł (czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).
 12. Szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, związanych z emisją Akcji serii F, na dzień publikacji niniejszego raportu. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem ww. procesu emisji.
 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i emisji Akcji serii F przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego emisją zostanie podany niezwłocznie po określeniu łącznej wysokości kosztów emisji wskazanych w pkt 12 powyżej.

Podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.)

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz