Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

48/2017 „Całkowita przedterminowa spłata kredytu obrotowego udzielonego przez PKO BP”

By 27 lipca 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 48/2017

27 lipca 2017

Informacje poufne

„Całkowita przedterminowa spłata kredytu obrotowego udzielonego przez PKO BP”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała całkowitej, przedterminowej spłaty kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej udzielonego Spółce przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w dniu 27 maja 2015 r. O zawarciu ww. umowy kredytu oraz aneksów do tej umowy Zarząd Spółki poinformował w raportach bieżących: nr 14/2015, nr 3/2016, nr 29/2017 oraz nr 43/2017, a o częściowej spłacie tego kredytu Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 44/2017.

Całkowita kwota spłaty ww. kredytu, wraz z odsetkami, wyniosła w dniu 27 lipca 2017 r. 15.022.283,18 PLN (słownie: piętnaście milionów dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote 18/100). Tym samym Spółka uregulowała wszelkie należności kredytowe wobec Banku istniejące na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego.

Niniejsza informacja została uznana za informację poufną z uwagi na jej istotne znaczenie dla Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Maciej Nowotny – Członek Zarządu Emitenta

Monika Rumianek – Członek Zarządu Emitenta

Pobierz