Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

48/2020 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 r.”

By 30 listopada 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 48/2020

30 listopada 2020 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do wiadomości informację o korekcie raportu okresowego za III kwartał 2020 r. opublikowanego przez Spółkę w dniu 27 listopada 2020 r. („Raport”). Korekta wynika z popełnionej omyłki na stronie 30 Raportu, gdzie w ramach jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki zamieszczono „Skonsolidowany rachunek wyników” zamiast „Jednostkowego rachunku wyników”.

Korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje tego Raportu.

Skorygowany raport okresowy za III kwartał 2020 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości odrębnym raportem.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz