Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

45/2017 „Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A.”

By 1 lipca 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 45/2017

1 lipca 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A.”

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż dnia 30 czerwca 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 699/2017 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A. („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą, akcje serii F wyemitowane przez Spółkę, w liczbie 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł każda, są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym i zostaną wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 5 lipca 2017 r., pod warunkiem ich rejestracji i opatrzenia ich kodem PLCTINT00018 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 lipca 2017 r. O warunkowej rejestracji ww. akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 41/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Przedmiotowa Uchwała Zarządu GPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz