Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

44/2017 „Spłata kredytów obrotowych”

By 29 czerwca 20175 lipca, 2021No Comments
Raport bieżący nr 44/2017
Informacje poufne
29 czerwca 2017 r.

„Spłata kredytów obrotowych”

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała terminowej spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie obcej udzielonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r., w całkowitej kwocie 2.418.789,90 USD.

Ponadto, w dniu dzisiejszym Spółka dokonała spłaty pierwszej transzy kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej udzielonego Spółce przez Bank, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 14/2015 z dnia 27 maja 2015 r., w kwocie 5.000.000,00 PLN – zgodnie z harmonogramem spłaty tego kredytu ustalonym przez Spółkę i przez Bank w dniu 28 czerwca 2017 r., o którym Spółka poinformowała w ww. raporcie bieżącym nr 43/2017. Tym samym ziścił się warunek, pod którym Spółka i Bank podpisały w dniu 28 czerwca 2017 r. aneks do umowy kredytu obrotowego odnawialnego, o którym mowa w przedmiotowym raporcie bieżącym nr 43/2017.

Niniejsza informacja została uznana za informację poufną z uwagi na jej istotne znaczenie dla Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz