Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

41/2020 „Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki CI Games S.A.”

By 1 października 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 41/2020
1 października 2020 r.
Informacje bieżące i okresowe
„Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym doręczono Spółce uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 730/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki CI Games S.A. („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą akcje serii I wyemitowane przez Spółkę, w liczbie 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym. Akcje serii I zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 6 października 2020 r., pod warunkiem dokonania ich rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 6 października 2020 r. i oznaczenia ich kodem PLCTINT00018. O warunkowej rejestracji ww. akcji serii I przez KDPW Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 25 września 2020 r.
Uchwała Zarządu GPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz