Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

38/2017 „Podsumowanie drugiego etapu emisji Akcji serii F”

By 8 czerwca 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 38/2017

Informacje bieżące i okresowe

8 czerwca 2017 r.

Podsumowanie drugiego etapu emisji Akcji serii F”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 37/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku („Akcje serii F”).
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja została przeprowadzona w dniach od 28 maja 2017 roku do 4 czerwca 2017 roku.
2. Data przydziału papierów wartościowych: 28 maja – 4 czerwca 2017 roku – data złożenia oświadczeń o objęciu Akcji serii F/ zapisów na Akcje serii F (brak formalnego przydziału); subskrypcja Akcji serii F została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy).
4. Stopa redukcji: Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy).
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii F; w ramach oferty nie zostały wydzielone transze.
7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy).
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 1 (jedna).
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 1 (jedna).
10. Akcje serii F nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 105.000 zł (sto pięć tysięcy złotych 00/100).
12. Szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, związanych z emisją Akcji serii F, na dzień publikacji niniejszego raportu. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i emisji Akcji serii F przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego emisją zostanie podany niezwłocznie po określeniu łącznej wysokości kosztów emisji wskazanych w pkt 12 powyżej.

Podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz