Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

35/2017 „Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu”

By 16 maja 20173 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 35/2017

16 maja 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 maja 2017 r., Pan Adam Pieniacki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 16 maja 2017 r., nie podając przyczyn jej złożenia.

Stosownie do przepisu art. 369 § 5 kodeksu spółek handlowych mandat Pana Adama Pieniackiego wygasa z dniem 16 maja 2017 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że od kilku miesięcy prowadzi proces poszukiwania i selekcji kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych. Proces ten znajduje się obecnie w finalnym stadium.

Podstawa prawna: § 27 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz