Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

35/2020 „Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu CI Games S.A.”

By 21 września 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 35/2020

21 września 2020 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu z tą datą przez sąd rejestrowy Spółki – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS – wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki zmiany Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Przedmiotowa zmiana Statutu Spółki dotyczy postanowień § 10 ust. 1 Statutu spółki, któremu nadano następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.829.430,15 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych i piętnaście groszy) i dzieli się na:

  1. 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od numeru 0000000001 do numeru 100000000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
  2. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
  3. 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
  4. 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
  5. 12.649.990 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
  6. 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
  7. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
  8. 10.833.025 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
  9. 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) każda akcja.”.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1 829 430,15 zł i dzieli się na 182 943 015 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Ogólna liczba głosów w Spółce wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 182 943 015. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zarejestrowane przez sąd rejestrowy, o którym mowa powyżej, nastąpiło w ramach kapitału docelowego, określonego w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/2/2018 z dnia 27 września 2018 r. na poziomie 1.133.000 zł.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę zarejestrowaną przez sąd rejestrowy zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Pobierz