Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

32/2017 „Podwyższenie kapitału zakładowego CI Games S.A.”

By 12 maja 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 32/2017

12 maja 2017 r.

Informacje poufne

„Podwyższenie kapitału zakładowego CI Games S.A.”

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 10 maja 2017 r., Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 maja 2017 r., zgodnie z decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 550.000 akcji serii F zostało dopuszczone do obrotu giełdowego i jednocześnie zapisane na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, które objęły te akcje w związku z realizacją Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych przedmiotowych akcji Spółki, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.500 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.506.999,90 zł i dzieli się na 150 699 990 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 150 699 990.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz