Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

3/2018 „Objęcie akcji serii F w ramach Programu Motywacyjnego CI Games S.A.”

By 1 lutego 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 3/2018

Informacje poufne

1 lutego 2018 r.

„Objęcie akcji serii F w ramach Programu Motywacyjnego CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniach 25 stycznia 2018 r. – 1 lutego 2018 r. kolejni Uczestnicy Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. („Program Motywacyjny”) byli uprawnieni do składnia zapisów na akcje serii F emitowane przez Spółkę w związku z Programem Motywacyjnym. Zapisy na akcje serii F przyjmowano w ramach subskrypcji prywatnej, w drodze złożenia oferty objęcia akcji serii F wskazanym przez Spółkę osobom przez Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK z siedzibą w Poznaniu.

W ww. okresie złożono zapis na 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, po cenie 0,70 zł za akcję, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja. Wszystkie przedmiotowe akcje zostały w pełni opłacone. Akcje serii F, o których mowa, emitowane są w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, stosownie do postanowień §10 b Statutu Spółki. Akcje serii F nie mają formy dokumentowej.

Zarząd Spółki w najbliższym czasie podejmie działania mające na celu rejestrację tego etapu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa, oraz wprowadzenie ww. akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, stosownie do upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Monika Rumianek – Członek Zarządu
Maciej Nowotny – Członek Zarządu

Pobierz