Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

32/2020 „Podsumowanie emisji Akcji serii I”

By 15 września 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 32/2020

15 września 2020 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Podsumowanie emisji Akcji serii I”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł każda, o której poinformował w raporcie bieżącym nr 26/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku („Akcje serii I”).

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: subskrypcja została przeprowadzona w dniach 31 sierpnia – 2 września 2020 r.
 2. Data przydziału papierów wartościowych: 3 września 2020 r.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów).
 4. Stopa redukcji: nie dotyczy.
 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów).
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) Akcji zwykłych na okaziciela serii I
 7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 1,20 zł (jeden złoty 20/100).
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 31.
 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 31.
  10. Akcje serii I nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
  11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 25.200.000 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy złotych)
  12. Wysokość łącznych kosztów (netto), które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
  a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 252.000 zł;
  b) wynagrodzenia subemitentów, dal każdego oddzielnie: nie dotyczy;
  c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów
  doradztwa: nie sporządzono prospektu emisyjnego; pozostałe koszty doradztwa wyniosły 14.489 zł;
  d) promocji oferty: nie dotyczy;
  – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty pomniejszą nadwyżkę emisyjną (agio emisyjne), która zasili kapitał zapasowy.

 1. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji serii I przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją 0,01 zł (jeden grosz).
 2. Sposób opłacenia objętych Akcji serii I: wszystkie Akcje serii I zostały objęte za wkłady pieniężne

Podstawa prawna: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz