Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

29/2017 „Zawarcie aneksów do umów kredytu z PKO BP”

By 8 maja 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 29/2017

8 maja 2017 r.

Informacje poufne

„Zawarcie aneksów do umów kredytu z PKO BP”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanych przez Spółkę w raportach bieżących nr 14/2015 z dnia 27 maja 2015 r., nr 3/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. oraz nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r., informuje o podpisaniu w dniu 8 maja 2017 r. dwóch aneksów do umów kredytu zawartych z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Przedmiotowe aneksy dotyczą: a) umowy kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej z dnia 27 maja 2015 r., zmienionej następnie w dniu 10 lutego 2016 r.; b) umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie wymienialnej zawartej w dniu 22 lutego 2017 r. zawartych między Spółką a Bankiem.

Na mocy ww. aneksów został wydłużony do dnia 30 czerwca 2017 r. okres, w którym Spółka może dokonać spłaty wszystkich należnych Bankowi z tytułu ww. kredytów kwot.

W zakresie istotnych postanowień ww. umów kredytu, umowy te nie uległy zmianie.

Niniejsza informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla Spółki, w tym zwłaszcza dla jej sytuacji finansowej, oraz jej potencjalny wpływ na cenę akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz