Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

26/2016 „Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki CI Games S.A.”

By 27 grudnia 20164 lipca, 2021No Comments

27.12.16 r. – RB nr 26/2016

Informacje bieżące i okresowe

„Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki CI Games S.A.”

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 22 grudnia 2016 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1364/2016 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych przez Spółkę („Uchwała”).  Zgodnie z Uchwałą, akcje serii G wyemitowane przez Spółkę, w liczbie 1.100.000 (jednego miliona stu tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, są dopuszczone do obrotu giełdowego i zostaną wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego z dniem 28 grudnia 2016 r., pod warunkiem ich rejestracji i opatrzenia ich kodem PLCTINT00018 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. O rejestracji ww. akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 25/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przedmiotowa Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1363/ 2016 Zarządu GPW, dzień 27 grudnia 2016 r. jest ostatnim dniem notowania na Rynku Głównym GPW 1.100.000 (jednego miliona stu tysięcy) praw do akcji serii G Spółki.

Podstawa prawna:  §34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz