Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

21/2016 „Rejestracja warunkowa 1.100.000 Praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G w KDPW”

By 20 grudnia 20164 lipca, 2021No Comments

01.12.2016 r. – RB nr 21/2016

Informacje bieżące i okresowe

„Rejestracja warunkowa 1.100.000 Praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G w KDPW”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 r. uzyskał informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) w dniu 30 listopada 2016 r. uchwały nr 798/16 w sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.100.000 (jednego miliona stu tysięcy) Praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod kodem PLCTINT00067, pod warunkiem dopuszczenia Praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.

Zarejestrowanie ww. Praw do akcji serii G Spółki nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie Praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym. Przedmiotowa uchwała Zarządu KDPW nr 798/16 weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

Marek Tymiński, Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz