Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

By 7 kwietnia 20164 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 1/2016
Data sporządzenia: 2016-01-28
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133; „Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016: a) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2015 r. – 26 lutego 2016 r.; b) Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.; c) Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2016 r. – 30 sierpnia 2016 r.; d) Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r. Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że: a) zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku; b) zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku; c) zgodnie z § 83 ust.1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem biegłego rewidenta z jego przeglądu.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-28 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz