Skip to main content
BieżąceRaporty

33/2015 Zmiana stanu posiadania Funduszy QUERCUS

By 8 kwietnia 201630 maja, 2021No Comments

Raport bieżący z plikiem nr: 33/2015
Data sporządzenia: 2015-10-21
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zmiana stanu posiadania Funduszy QUERCUS
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od QUERCUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („TFI”) zawiadomienie o zmniejszeniu wspólnie przez fundusze: QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ („Fundusze TFI”) udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz o zejściu wspólnie przez Fundusze TFI poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („WZA”) w Spółce. Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem TFI, zmniejszenie przez Fundusze TFI zaangażowania w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 19 października 2015 r. W wyniku zbycia akcji Spółki przez Fundusze TFI ilość posiadanych przesz Fundusze TFI akcji Spółki oraz ich udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki przedstawia się następująco: Liczba posiadanych akcji: 688 324 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,95% Liczba głosów z akcji: 688 324 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,95%. Przed zmianą stanu posiadania Funduszy TFI ich udział w Spółce przedstawiał się następująco: Liczba posiadanych akcji: 704 324 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,06% Liczba głosów z akcji: 704 324 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,06%. Kopię przedmiotowego zawiadomienia Zarząd Spółki przekazuje w formie załącznika do niniejszego raportu.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-21 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta