Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

4/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E spółki CI Games S.A. oraz ich rejestracja i dopuszczenie do obrotu.

By 4 lutego 201427 lipca, 2021No Comments

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E spółki CI Games S.A. oraz ich rejestracja i dopuszczenie do obrotu.

Raport bieżący nr: 4/2014
Data sporządzenia: 2014-02-04
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E spółki CI Games S.A. oraz ich rejestracja i dopuszczenie do obrotu.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. informuje, iż w dniu 4 lutego 2014 roku otrzymał Uchwałę Nr 122/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CI Games S.A. Zgodnie z przedmiotową Uchwałą, Zarząd Giełdy stwierdza, iż do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.264.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CI Games S.A. o wartości nominalnej 0,10 zl każda. Ponadto, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 6 lutego 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Emitenta, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A. w dniu 06.02.2014r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLCTINT000018”. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 4 lutego 2014 roku otrzymał komunikat Krajowego Rejestru Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z którym na podstawie Uchwały Zarządu KDPW S.A. Nr 67/14 z dnia 24.01.2014r., dokonana zostanie z dniem 6 lutego br. rejestracja w KDPW 1.264.999 akcji CI Games S.A. oznaczonych kodem ISIN: PLCTINT00018.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński
Pobierz